آموزش ایرانی

آموزش دف بصورت تصویری
بدون نظر آموزش ایرانی
مقدمات ساز دف به صورت قدم به قدم   ساز دف مخصوص منطقه کردستان ایران است و مهد آن منطقه مهاباد ، سقز ، سنندج تا کرمانشاه مرسوم بود البته ساز تخصصی بومی و منطقه ساز تنبور است وساز دف بعدها به این منطقه اضافه شده است. در گذشته ...
ادامه مطلب