فرم موسیقی

خرداد, 1397 بدون نظر آموزشی

فرم موسیقی 

اصول کلی

 

ساختار هر اثر موسیقی را فرم آن می نامند.

 

 

فرم موسیقی در  هر اثر با توجه به درون مایه ی آن، و با همکاری متقابل همه ی عناصر صدایی مجزا که در زمان تقسیم شده اند، مشخص می شود.

 

فرم موسیقی هر اثر معین همیشه خاص همان اثر است و تکرار نمی شود.

 

 

فرم در موسیقی
فرم در موسیقی

 

 

با این حال، شمار قئانین و قواعد ساختن  فرم ها نسبتا محدود است و به همین دلیل، اکثر آثار از حیث ساختار اداری نشانه های مشترکی هستند.

 

 

این مسئله امکان استخراج انواع فرم ها یا طرح های عمومی آهنگسازی را که به لحاظ انعطاف و تناسب شان تا حد زیادی رایج گشته اند، به دست می دهد.

 

 

فرم ویژگی همه ی هنرها است، اما قوانین درک و فهم هنرها یکسان نیست.

 

درک آثار هنرهای تجسمی (گرافیک،نقاشی، مجسمه سازی، معماری )

با قوه ی بینایی صورت می گیرد، به همین دلیل فرم آن ها می تواند درهر لحظه، هم به صورت کلی و هم در جزئیات، درقابل شناسایی باشد.

در حالی که خطوط عمده، معمول، پیش از جزئیات احاطه می شوند. اما موسیقی، به عکس، مانند هنرهای کلامی (شع، نثر) در زمان، و به صورت جزء به جزء ساخته می شود.

 

به همین دلیل کلیت فرم موسیقی ، به شکل تدریجی، از جزئیاتی که به ترتیب و با کمک حافظه به یکدیگر پیوند خورده اند، در ذهن شکل می گیرد.

ویژگی هایی که در مورد دریافت موسیقی یادآوری کرده ایم، همچنین ماهیت فرم موسیقی را روشن می سازد که همیشه با سیلان در زمان روندی را مشخص می کند.

 

چنانکه اشاره شد، فرم های موسیقی دارای انواع مشخصی هستند:

به بیان دیگر- طرح های سنتی استقرار عناصر، به مرور تدوین و تثبیت شده اند. در ضمن بخش عمده ای از این طرح ها، پایداری تاریخی فراوانی از خود بروز داده اند. این امر، مانعی برای روند تکامل فرم خاص هر اثر مشخص نیست.

از این نظر، موسیقی شباهت زیادی با دیگر هنرها دارد، به ویزه با ادبیات که در آن به طور دائم طرح های مشابه دیده می شود.

برای مثال، می توان از رمان ها یاد کرد، صرف نظر از تفاوتی که در سوژهای شان وجود دارد. با این حال طرح عادی گسترش فرم در موسیقی، به عنوان تکیه گاه برای هدایت ایده ها، به دلیل برجستگی اندک مضمون، ظاهرا حتی ضروری تر به نظر می آید.

با این مسئله، توضیح پایداری خاص در هنر موسیقی- و از جمله در حوزه ی فرم، تا حدودی ممکن خواهد بود.

آموزشگاه موسیقی آوای جم (مطهری)

آموزش موسیقی

 

 

برچسب ها