امیر حوتیان

اميرحوتيان نوازنده و مدرس پيانو ايراني

متولد ١٣٦٠ اراك

نوازنده گروه اركستر آواي ايرج به خوانندگي استاد حسين خواجه اميري(ايرج) به سرپرستي استاد امير فيروزبخت

نوازنده گروه اركستر هامون به آهنگسازي استاد فضل ا… توكل به سرپرستي استاد مهراب الهياري

مدرس آموزشگاه هاي رازونياز در اراك به مديريت سالار عقيلي و حسين محمودي مجد و چگامه تهران به مديريت مسعود پوربخت

مدرس رديف دستگاههاي موسيقي ايران و تحليل تئوري موسيقي

تكنسين پيانو از جمله كوك و رگلاژ پيانو