ناهيد موفقي

کارشناسى ارشد نوازندگى ساز جهانى ، از دانشكده هنر و معمارى

كارشناسى موسيقى از دانشكده هنر و معمارى

‎نوازندگى ساز فلوت ، نزد  مونا طاهریان در سال 1380 .

‎نوازندگى فلوت در دانشكده ،زير نظر محمد على لقا

‎ادامه فراگيرى ساز فلوت نزد دكتر آذين موحد از ١٣٨٧ تا كنون.

‎فعالیت های هنری

‎گذراندن دوره الکزندرتکنیک نزد استاد دکتر آذین موحد از سال ١٣٨٧ تا١٣٩٠.

‎شرکت در دوره ٣ ماهه كنسرواتوار اوترخت هلند زير نظر پروفسور کارولین انسینک و شركت در کلاسهای باروک ویلبرت هازلزت.

‎ همکاری با نادر مشایخی

‎نوازنده  گروه کر فلوت تهران

‎عضو شورای مرکزی انجمن فلوت ایران

‎دبیر اجرایی سمینار فلوت ٩٥